Drukuj

Oferta adresowana do zarządów wspólnot mieszkaniowych w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości :

1. Czynności wstępne i przygotowawcze ( w przypadku kiedy wspólnota nie jest podmiotem gospodarczym)

 • Przygotowanie grupy inicjatywnej do przejęcia zarządu nieruchomością wspĂłlną
 • Przygotowanie planu gospodarczego wspĂłlnoty
 • Przygotowanie stosownych uchwał i zwołanie zebrania wspĂłlnoty mieszkaniowej
 • Przygotowanie dokumentĂłw do uzyskania Regonu, NIP-u
 • ZałoĹźenie konta bankowego dla wspĂłlnoty
 • Przejęcie od dotychczasowego zarządcy dokumentacji technicznej, formalno-prawnej i finansowej właścicieli
 • Zweryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
 • Przygotowanie imiennych książeczek czynszowych
 • Przygotowanie powiadomień  o wysokości zaliczek na koszty zarządu i zakup mediĂłw
 • Przygotowanie umĂłw z gestorami mediĂłw i wybranymi usługodawcami
 • Sprawowanie pieczy nad księgowości WspĂłlnoty w sposĂłb umoĹźliwiający Zarządowi rozliczenie się z zarządu nieruchomością wspĂłlną
 • Prowadzenie ewidencji wpływĂłw i wydatkĂłw wspĂłlnoty w oparciu o plan kont generowany w systemie  ZUI Mieszczanin

2.   Czynności związane z bieżącym administrowaniem nieruchomości, a w tym :

Obsługa rachunkowa

 • Sprawowanie pieczy nad księgowości WspĂłlnoty w sposĂłb umoĹźliwiający Zarządowi rozliczenie się z zarządu nieruchomością wspĂłlną
 • Prowadzenie ewidencji wpływĂłw i wydatkĂłw wspĂłlnoty w oparciu o plan kont
 • Prowadzenie ewidencji  wpłat i obciążeń poszczegĂłlnych właścicieli na podstawie  indywidualnych umĂłw w oparciu  o  profesjonalne moduły czynszowe i rozliczeniowe firmy ZUI Mieszczanin
 • UmoĹźliwienie kaĹźdemu z właścicieli dostępu do własnego  konta w systemie E-Kartoteki
 • Rozliczanie z właścicielami zuĹźyć mediĂłw przypadających na ich lokale zgodnie z odczytami licznikĂłw w lokalach oraz licznikĂłw głównych
 • Wykonywanie naliczeń wynikających z planĂłw gospodarczych wspĂłlnoty i zakupĂłw mediĂłw przez wspĂłlnotę
 • Analiza wydatkĂłw w trakcie roku i przedkładanie jej w okresach półrocznych i rocznych do weryfikacji zarządowi w terminie 45 dni od zakończenia okresu, ktĂłrego dotyczą,
 • Przewidywanie zagroĹźeń wynikających z przekroczenia wydatkĂłw oraz rozliczenia roczne wspĂłlnoty
 • Obsługa rachunku bankowego wspĂłlnoty
 • Przygotowanie dokumentacji finansowej do windykacji zaległości w opłatach od członkĂłw wspĂłlnoty na drodze sądowej.
 • Prowadzenie książki obiektu i wykonywanie okresowych (rocznych) przeglądĂłw obiektu oraz inne czynności przewidywane Prawem Budowlanym

Utrzymanie techniczne

 • Prowadzenie książki obiektu i wykonywanie okresowych (rocznych) przeglądĂłw obiektu oraz inne czynności przewidywane Prawem Budowlanym
 • Zlecanie i kontrola okresowych przeglądĂłw budynku i jego instalacji (kominiarskich, wentylacyjnych, dĹşwigowych, gazowych itd.)
 • Bieżąca kontrola instalacji części wspĂłlnej i przeciw działanie awariom oraz usuwanie ewentualnie ich skutkĂłw
 • Kontrola nad  utrzymaniem czystości i  porządku w części wspĂłlnej
 • Kontrola i bieżące nadzorowanie firm wykonujących naprawy i konserwacje w budynku
 • Informowanie właścicieli o przewidywanych pracach remontowych na budynku przy pomocy E-Kartoteki
 • Kontrola i analiza dostaw energii, wody itd.  do lokali i do części wspĂłlnych
 • Typowanie kolejności koniecznych remontĂłw i ich wycena oraz proponowanie potencjalnych wykonawcĂłw

Obsługa formalno-prawna

 • Ewidencja właścicieli  i ich udziałów w nieruchomości wraz z przechowywaniem aktĂłw notarialnych
 • Ewidencja dodatkĂłw mieszkaniowych i wydawanie zaświadczeń (współpraca z odpowiednimi komĂłrkami organizacyjnymi gminy)
 • Przygotowanie umĂłw z dzierĹźawcami pomieszczeń w części wspĂłlnej oraz reklamodawcami
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji wspĂłlnoty
 • Przygotowywanie opinii prawnych wg konkretnych potrzeb
 • Koordynowania przygotowywania przez Zarząd WspĂłlnoty wszystkich umĂłw dotyczących mediĂłw, robĂłt remontowych i konserwacyjnych, przeglądĂłw budynku oraz ubezpieczenia nieruchomości
 • Weryfikacja i opiniowanie umĂłw z dostawcami i usługodawcami
 • Przygotowanie załoĹźeń do rocznego planu remontĂłw i budĹźetu WspĂłlnoty na bieżący rok, celem umoĹźliwienia Zarządowi przygotowania w/w dokumentĂłw do zatwierdzenia przez zebranie WspĂłlnoty
 • Informowanie Zarządu o zmianach uregulowań prawnych w zakresie dotyczącym wspĂłlnot mieszkaniowych